Algemene voorwaarden

NoordHost B.V. is gevestigd aan de Dwazziewegen 22 D, 9301ZR in Roden.
Postbus 6049, 9702 HA in Groningen.
BTW-nummer: 862728927.
NoordHost B.V. staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 83105115.
Bij vragen of op-en aanmerkingen kunt u uw correspondentie sturen naar info@noordhostcatering.nl.
NoordHost B.V. heeft het volgende rekeningnummer: NL30 INGB 0006963886.
Online te vinden onder de website-naam: www.noordhostcatering.nl.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
NoordHost: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever(klant): de wederpartij van Noordhost

Artikel 2. Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden van NoordHost gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NoordHost en de opdrachtgever. Welke NoordHost deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 De door NoordHost opgemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 NoordHost is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per e-mail binnen de 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan NoordHost is medegedeeld. NoordHost is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
3.3 Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is NoordHost gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

Artikel 4. Vertraging
4.1 Indien opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door NoordHost aan de opdrachtgever doorberekend.
4.2 Indien onverwacht grote, door veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht teruggave /restitutie voor opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling
5.1 De opdrachtgever gaat bij het ondertekenen van de overeenkomst akkoord met een totale aanbetaling van 35% van de totaalprijs vanaf €500. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan NoordHost contant of per elektronische betaling worden voldaan.
5.2 Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft NoordHost het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van NoordHost.
5.3 De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van een Incassobureau komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Verhuur materiaal
6.1.De opdrachtgever moet na ontvangst, het materiaal wat gehuurd is controleren op gebreken, terwijl bij geen directe reactie wordt geacht dat de goederen zich in een goede staat te bevinden.
6.2 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in
rekening gebracht.
6.3 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. o.a.
ten gevolge van brand.
6.4 Schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is NoordHost niet aansprakelijk te stellen. De opdrachtgever zal NoordHost, voor alle aanspraken van derden vrijwaren.


Artikel 7.Catering (Event)

7.1 Een catering overeenkomst wordt uitsluitend verzorgd door NoordHost, tenzij anders is overeengekomen tussen NoordHost en de opdrachtgever.
7.2 De opdrachtgever is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen
aan NoordHost.
7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen wat de opdrachtgever aan NoordHost is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 8. Annulering door opdrachtgever
8.1 Bij annulering na de definitieve bevestiging is opdrachtgever te allen tijde verplicht € 20,- administratiekosten te betalen.
8.2 Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.
8.3 Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
8.4 Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
8.5 Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 9. Annuleringen door NoordHost
9.1 NoordHost is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door NoordHost zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waar NoordHost gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.
9.2 Indien mogelijk biedt NoordHost onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode. De opdrachtgever heeft het recht het door NoordHost aangeboden alternatief te weigeren. De opdrachtgever dient schriftelijk de weigering van aan NoordHost kenbaar te maken met gebreke van het aanbod. Zoals deze is aanvaardt.
9.3. NoordHost is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

Artikel 10. Deelannulering door Opdrachtgever
10.1 een wijziging 48 uur voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht, dient telefonisch en per e-mail doorgegeven worden aan NoordHost.
10.2 een negatieve wijziging in de opdracht, 48 uur voorafgaande, geeft NoordHost het recht om een compensatie van 15% van de (acceptatie) offerte aanvraag. Als compensatie te vragen voor de wijziging.

Artikel 11. Aansprakelijkheid opdrachtgever
11.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor door de opdracht en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van NoordHost, medewerkers of derden.

Artikel 12. Klachten
12.1 Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
12.2 NoordHost kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 13. Diensten op locatie
13.1 Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.
13.2 Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
13.3 Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door opdrachtnemer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Inhuren gastheer/-vrouw
14.1 Het inhuren van een gastheer/-vrouw gebeurd enkel via NoordHost.
14.2 Geschillen met de gastheer/-vrouw dienen gelijk telefonisch en per e-mail gemeld te worden.
14.3 Indien er door grove nalatigheid o.a. alles wat voorkomen had kunnen worden door juist uitvoering en toepassing van roerende zaken of het slecht onderhoud aan het onroerend goed. Alle kosten voor schade, letsel, herstel en inkomstenderving die hieruit voortvloeien zijn voor de opdrachtgever.
14.4 de gastheer/-vrouw werkt op urenbasis. De factuur wordt betaald aan NoordHost. Zij betalen de gastheer/-vouw.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Leeuwarden.
15.3 Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.


9.4
uit 43 beoordelingen
Bekijk beoordelingen

Partners van NoordHost Catering

Logo Hanzehogeschool GroningenLogo NoorderzonLogo Veenhorst

NoordHost Catering neemt graag al uw voorbereidingen en werk uit handen